Vår vision är att alla ska trivas!

Många företag som har rekryterat spetskompetens från andra länder har svårt att behålla kompetensen kontraktstiden ut. I många fall beror det på att medföljande inte kommit in på den svenska arbetsmarknaden. Det är ett slöseri med kompetens, tid och pengar. Vi vill ändra på detta.

Vi har utvecklat en metod riktade till svenska företag att arbeta strategiskt och öka mobilitet över gränser och samtidigt skapa bättre förutsättningar för rekryteringar att lyckas långsiktigt genom fokus på medföljandes arbetssökande.  

Idag förväntar sig högutbildade, oavsett ursprungsland, att båda parter i en relation ska kunna göra karriär och för många familjer behövs dubbla inkomster. Att så inte blir fallet är en realitet för många medföljande i Sverige som fastnar i byråkrati, språkutmaningar och utanförskap. 

Tid är en avgörande faktor. Många som flyttar till Sverige har sina partners och familjer med sig och har lockats av förutsättningen att göra dubbla karriärer, liksom av den svenska modellen med ett samhälle som stöttar arbetande föräldrar och möjligheter för kvinnor såväl som män att göra egen karriär. I Sverige förväntas man ha en yrkeskarriär. Det är svårt att stå vid sidan av. Vi har fokus på medföljande partner vid rekrytering, detta genom att tidigarelägga coachningsprocessen med partnern mot arbete inför ankomst till Sverige. Det är avgörande att bli jobready så tidigt som möjligt innan flyttlasset går.

Flera internationella studier och många svenska branschers erfarenheter pekar på familjens välmående som en avgörande faktor för individens arbetsprestation efter att man flyttat hit vid en rekrytering. Familjeperspektivet är också en viktig faktor för svenska företags och organisationers attraktionskraft och möjlighet att behålla talang och kompetens. Att inte hitta arbete till medföljande part inom en rimlig tid efter ankomst till Sverige är ett av de tyngsta argumenten för att inte stanna kvar.

Kontaktperson