Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla 180525 så har vi uppdaterat vår Integritetspolicy.

Detta är information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi behandlar dem och hur vi använder dem, samt förklarar hur du kan utöva dina rättigheter när du ger oss förtroendet att behandla dina personuppgifter.

Vi respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Vi efterfrågar så få personuppgifter som möjligt för att kunna genomföra våra Tjänster.

PARTER

Sandson AB, 559171-0180, Bredgatan 2, 222 21 Lund(”vi”, ”oss” eller ”vår/våra”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när du väljer att använda våra Tjänster.

VILKA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter vi behandlar:

 • Data för identifikation av dig inkluderar födelsedatum, namn, e-postadress, telefonnummer och postadress
 • Information du lämnar när du deltar i våra Tjänster inkluderar CV, Personligt brev och mötesanteckningar

VARFÖR BEHANDLA PERSONUPPGIFTER

Ändamål (med legitim grund) vi behandlar personuppgifter för:

 • Avtalsförhållande (nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra avtal):
  •  För att kunna tillhandahålla våra Tjänster till dig
  •  För att administrera din Tjänst så att du får det avtalat
  •  För att kunna kommunicera med dig
 • Berättigade ändamål (nödvändig för våra intressen att utveckla och hantera våra Tjänster):
  •  För att förbättra våra Tjänster
 • Marknadsföringsändamål (äger endast rum när vi mottagit samtycke från dig):
  •  För att skicka direkt marknadsföring till dig som inkluderar erbjudanden, nyheter eller information i samband med våra Tjänster. Observera att du när som helst kan avanmäla dig från sådana meddelanden hos info@sandson.se.
 • Rättslig förpliktelse (nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut):
  •  För att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut

HUR ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Tillgång:

 • Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ändamålen har tillgång.

Överföring:

 • Uppdragsgivare:
  •  Vi kan lämna ut dina personuppgifter till uppdragsgivare på vars uppdrag vi utför vår Tjänst.
 • Tredje part:
  •  Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för tredje part
  •  Vi kan lämna ut personuppgifter till tredje parter om detta är nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser eller skydda våra rättigheter
 • Leverantörer/delleverantörer:
  •  Vi kan anlita leverantörer för att utföra tjänster åt oss inkluderande att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring). Leverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster för de ändamål som nämnt ovan, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

Lagring:

 • Var:
  •  Personuppgifter från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inbegripet en plats som inte är en av dem som kommissionen har fastställt säkerställer en adekvat skyddsnivå. Vi vidtar alla rimliga nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dem.
 • Period:
  •  Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålen och enligt lagstadgad lagringstid. Vi raderar eller anonymiserar dem sedan.
 • Säkerhet:
  •  Alla personuppgifter lagras på säkra servrar och vi tillämpar väl genomtänkta processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring. Vi har beredskapsrutiner för att hantera eventuella fysiska eller tekniska incidenter snabbt och begränsa de eventuella negativa effekterna av en sådan incident.

RÄTTIGHET PERSONUPPGIFTER

Dina rättigheter:

 • Tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till utdrag på personuppgifter som rör dig.
 • Korrigering: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig ändrade:
  • Radering av personuppgifter (rätt att bli bortglömd): Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. o Personuppgifterna behövs inte längre för de ändamål de behandlades för
  •  Personuppgifter har behandlats på ett olagligt
  •  Om du har återkallat ett samtycke du tidigare lämnat
  • Om radering krävs för att uppfylla rättslig skyldighet
 • Dataportabilitet: Om behandling av dina personuppgifter sker automatiserat har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Dra in samtycke: Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

Du kan när som begränsa eller invända mot behandling av personuppgifter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

För frågor rörande dina rättigheter vänligen kontakta info@sandson.se.

Vidare finns vår integritetspolicy i PDF-form för nedladdning, kontakta info@sandson.se.